Best Practice Luchtbehandelingsinstallaties- bepantsering alle luchtverfrissende beschermende sds-spray ,Indien alle hiervoor besproken mogelijkheden worden toegepast en de daarmee te realiseren totale jaarlijkse energiebesparing op 100% wordt gesteld, is de bijdrage per systeem als volgt: Verwarming - 55% Bevochtiging - 25% Transport - 15% Koeling - 5% Verdere energiebesparingVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BPbrandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden In geval van brand, waternevel (mist), schuim, poederblusser of koolstofdioxide-blusser. 5.1 BlusmiddelenVEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Air Products

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.13 VIB-nummer 300000000100 Datum van herziening 21.04.2015 Afdrukdatum 21.05.2016 2/12 Air Products SA/NV Stikstof

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

WETGEVING 1. Bescherming tegen koude: EN 342:2004

De vereisten voor beschermende kleding zijn beschreven in richtlijn EEG 89/686. Uit deze richtlijn zijn Europese normen ontstaan die gebruikt worden voor de certificering van deze kleding. Een aantal normen zijn in de loop der jaren gereviseerd; sommige hebben een nieuwe referentie meegekregen. Deze kleding draagt verplicht een CE-keurmerk.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - Verpa

P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Compatibiliteitslijst luchtbevochtiger/apparaat

Alle overige ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australië ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 VS ResMed (UK) (namens Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW, VK Kijk op voor andere ResMed-vestigingen over de hele wereld.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad: Gulf Diesel

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133). Standaard beschermende kleding voor de brandweer. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Personen in veiligheid brengen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Luchtbehandeling en Koeling LUCHT

3 LUCHT! 1 Buitenlucht 32¡ 50% UR, retourlucht 26¡ 50% UR LUCHT WARMTEPOMPUNITS 2 Buitenlucht -7¡ 80% UR, retourlucht 20¡ 50% UR L uchtbehandeling en K oeling RFM 14 19 25 30 40 50 Luchthoeveelheid m 3/h 900 1400 2000 2600 3300 4000 Toevoer nuttige statische opvoerhoogte excl. F6 Þlter Pa 225 154 187 179 211 159

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Persluchtleiding | Spiraalslang | Grote voorraad

persluchtleiding, spiraalslang, luchtdarm, in alle mogelijke kleuren, grote voorraad, snel te leveren, persluchtleidingen, pneumatica, persluchtslang, uit vooraad ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Verpa

Voorkom dat grote hoeveelheden via het riool worden afgevoerd. De verpakking moet worden gerecycled nadat alle restanten zijn verwijderd; kleinere productresten kunnen worden uitgespoeld. Volle, niet-gebruikte verpakkingen moeten afzonderlijk worden afgevoerd in overeenstemming met de gemeentelijke richtlijnen voor afvalverwijdering. 6.3.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp