5 voorwaarden voor het bouwen van een vergunningsvrije schuur!- houders van een vergunning voor het vervaardigen van muggenmelk in de thuisdepotwinkel ,Hi T van Os, Voor een nieuwbouwhuis is altijd een omgevingsvergunning nodig. Om te bepalen of voor de nieuwe gebouwen een vergunning nodig is, is de de oppervlakte van het achtererf na de bouw van de woning belangrijk. Vervolgens kan je aan de hand van deze oppervlakte de berekening doen. Ik hoop dat ik je vraag zo voldoende heb beantwoord.Alles over vergunningen voor ondernemersDe drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. Je kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Je vermeld alle leidinggevenden op de vergunning, op de voorwaarde dat zij in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiëne. In je horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn.Voorwaarden bij een vergunning - Departement Omgeving

De voorwaarden maken integraal deel uit van de vergunning. (Zie RvS 14 januari 2010, nr. 199.512, Van Den Houte e.a.) Dit betekent concreet dat het niet-naleven van een voorwaarde op dezelfde wijze kan gehandhaafd worden als bij het niet of in strijd uitvoeren van/met de vergunning zelf.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Het vermoeden van vergunning - Wonen Vlaanderen

Het vermoeden van vergunning Art. 4.2.14 van de VCRO bevat een vermoeden van vergunning voor bepaalde constructies. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen constructies die werden opgericht voor de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet (22 april 1962) en constructies die werden opgericht tussen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Melding stopzetting of verval van een vergunning voor de ...

Hebben de voormelde feiten alleen betrekking op een deel van een bouwproject, dan vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte deel van het bouwproject. Een gedeelte is afgewerkt als het, na de sloping van de niet-afgewerkte delen, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Wie is de vergunninghouder? Opinie - Stibbe

ving afbreuk doet aan het zaaksgebonden karakter van de vergunning. Voor het verkrijgen van de status van vergun ninghouder is het niet voldoende de ‘zaak’ te verkrijgen. Een complementair besluit van het bevoegd gezag is vereist.» Met de invoering van de Wabo in 2010 is de bouwvergun ning opgegaan in de omgevingsvergunning. De wettekst

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoe lang duurt het tot u een vergunning heeft ...

In oktober 2013 is er een uitspraak geweest van de Raad van State. Het betreft een uitspraak over artikel 3.9 van de Wabo. De uitspraak houdt in dat de vergunning na 8 weken ter inzage ligt, tenzij het een ingrijpende procedure is waarvoor ook het advies van de Rijksdienst voor het …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp