Labaz OxyDes 12381N Veiligheidsinformatieblad- ph van toiletreiniger sds msds waterstofperoxide ,Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 14.1. VN-nummer VN-nr. : 3149 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Juiste ladingnaam : WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD Omschrijving vervoerdocument : UN 3149 WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, …Veiligheidsinformatieblad WATERSTOFPEROXIDE 3% volgens ...WATERSTOFPEROXIDE 3% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) Nr. 453/2010 Nederland - Versie 2.0 1/6 Datum herziening: 17-04-2015 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Productidentifcatie Handelsnaam WATERSTOFPEROXIDE 3%VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

H335 STOT SE 3 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. CLP Berekeningsmethode : Berekeningsmethode Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken : Rubrieken: 2.1, 2.2, 16 MSDS referentie nummer : ECM- 107284,00 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - VWR

nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie EU: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Activus Destain

Activus Destain Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 24/08/2018 (Versie: 1.0) NL (Nederlands) 6/6

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

natriumhypochloriet als desinfectiemiddel

De pH van het water is bepalend voor de hoeveelheid onderchlorig zuur die gevormd wordt. Bij het gebruik van natriumhypochloriet wordt vaak zoutzuur (HCl) aan het water toegevoegd om de pH bij te stellen. In plaats van zoutzuur kan men ook zwavelzuur (H 2 SO 4) gebruiken. Bij het gebruik van zwavelzuur komen minder schadelijke dampen vrij dan ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

waar een risico is op blootstelling van het product, dienen veiligheids-oogdouches geplaatst te worden. Verwijderd houden van voedingswaren en drank. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

H335 STOT SE 3 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. CLP Berekeningsmethode : Berekeningsmethode Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken : Rubrieken: 2.2, 4.1, 4.2 MSDS referentie nummer : ECM- 107314,01 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Mida CHRIOX 5 - Qlean-tec

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van REACH) Ox. Liq. 2 H272 Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 (Oral) H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Skin Corr. 1B H314

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - PeroxyChem

1.1 Productidentificatie Aanbevolen gebruik In situ en ex situ chemische oxidatie van verontreinigingen en mogelijk andere stoffen op gebied van een milieu vriendelijke manier van verwijdering EG-Nr 231-765-0 Chemische naam Waterstofperoxide REACH registratienummer 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 07/20/2018 NL (Nederlands) VIB Ref.: A122NL 2/8 P261 - Inademing van nevel, spuitnevel, damp.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

PERADES 150 (12385 N) (NL) (NL) SDS - Tensio

Bladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 18.12.2018 Versienummer 4 Herziening van: 15.12.2017 48.1.0 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming · 1.1 Productidentificatie

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Waterstofperoxide - Wikipedia

Waterstofperoxide van 35% wordt veel toegepast in de farmaceutische industrie om steriele omgevingen te decontamineren. De vloeistof wordt hiervoor verdampt tot gasvorm. Deze techniek noemt men VHP, vaporized hydrogen peroxide. Dit ontsmettende en blekende vermogen wordt veroorzaakt door de oxiderende werking van

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

KENOCID 2100 15% - Mertens

KENOCID 2100 15% Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 18/06/2013 NL (Nederlands) 3/8 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Home - Ecover BE - NL

Van de lancering van ons fosfaatvrije waspoeder in 1979 tot ons geniale gamma van plantaardige schoonmaakproducten vandaag. Onze missie is en blijft: bewijzen dat we én de planeet kunnen redden én producten ontwikkelen die grondiger dan grondig schoonmaken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

natriumhypochloriet als desinfectiemiddel

De pH van het water is bepalend voor de hoeveelheid onderchlorig zuur die gevormd wordt. Bij het gebruik van natriumhypochloriet wordt vaak zoutzuur (HCl) aan het water toegevoegd om de pH bij te stellen. In plaats van zoutzuur kan men ook zwavelzuur (H 2 SO 4) gebruiken. Bij het gebruik van zwavelzuur komen minder schadelijke dampen vrij dan ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 27-8-2013 Datum herziening: 13-5-2015 Vervangt: 27-8-2013 Versie: 1.1

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAFETY DATA SHEET - VanDeMark

area. Isolate area until gas has dispersed. For waste disposal, see section 13 of the SDS. Methods and materials for containment and cleaning up Environmental precautions Prevent entry into waterways, sewer, basements or confined areas. Phosgene SDS US 923765 Version #: 02 Revision date: 20-June-2019 Issue date: 10-December-2014 2 / 8

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - Blue Wonder

Waterstofperoxide 1 - < 5 7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22 Beroepsmatige blootstellingsgrenzen zijn, indien van toepassing, weergegeven in hoofdstuk 8. Stofnaam Gevarenklasse H-zinnen Pictogrammen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

P3- Oxonia Active - Desinfectiemiddelen - Ecolab ...

Basiscomponenten: perazijnzuur (49 g/l) , waterstofperoxide (291 g/l) en stabilisator Soortelijk gewicht: 1,09 gr/cm3 Voorkomen: Kleurloze vloeistof Opslag stabiliteit: -20ºC tot +30ºC Vlampunt: &g

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Aanvraagdatum : 2018-02-08 VIB 00004 - Blad 3 / 7 Voor aanwijzingen over verdere behandeling zo nodig een (nationaal) antigifcentrum (laten) bellen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

MSDS veiligheidsbladen | daar komt het zogenaamde ...

Hier vindt u de Material Safety Data Sheets (MSDS) voor al onze producten. Elke MSDS is beschikbaar als een pdf-document of om online als een webpagina te bekijken. De veilgheidsbladen zijn direct beschikbaar door de QR-code te scannen die op. Veiligheidsinformatie bladen (MSDS) Uw hulp bij het vinden van de veiligheidsinformatie die u nodig hebt.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMMONIAK

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMMONIAK VIB Nr : 013 IGS Versie : 4 Datum van herziening : 14/11/2011 Pagina 1 / 7 INT. GAS & SERVICES N.V. De Veert 16 B-2830 Willebroek

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen: Richtlijn 2003/105/EG ('tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken'). Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Kenolox 10 - DRD

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 15.1.2. Nationale voorschriften Nederland SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

van onze kennis en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct volgens de stand van de techniek, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid met betrekking tot de informatie in deze technische fiche informatie.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp